Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp

Op 15 maart 2013 is de ‘Gedragscode bewindvoerder Wsnp II’ gepubliceerd in de Staatscourant. Bewind-voerders dienen zich sindsdien te houden aan deze gedragscode. Sinds 15 maart 2013 is het ook mogelijk om bij de Raad voor Rechtsbijstand een klacht in te dienen over een gedraging van een bewindvoerder, wanneer deze gedraging in strijd zou zijn met een bepaling uit de Gedragscode voor bewindvoerders
Wsnp II.

 

De Raad voor Rechtsbijstand behandelt enkel klachten welke zijn te herleiden tot een gedraging in strijd met een bepaling uit de Gedragscode bewindvoerder Wsnp II. Voordat de Raad voor Rechtsbijstand een klacht in behandeling zal nemen, dient eerst de hiernavolgende interne klachtenprocedure te worden doorlopen. 

 

Klachten welke betrekking hebben op de inhoud van een dossier worden overigens in het geheel niet in behandeling genomen door de Raad voor Rechtsbijstand. Met een dergelijke klacht dient de klager zich tot de in de schuldsaneringsregeling betrokken rechter-commissaris te wenden.


Interne klachtenprocedure

Uitgangspunt is dat het in alle gevallen voorkeur verdient dat klachten over gedragingen/handelingen van de bewindvoerder door klager en bewindvoerder onderling worden opgelost. Mocht dit niet (naar tevredenheid van de klager) gebeuren, dan dient de navolgende procedure te worden gevolgd.  

 

  • De klacht dient schriftelijk ingediend te worden, gericht aan de klachtenfunctionaris van Haafkes Nijkamp & Van Gurp Advocaten, Postbus 171 te 7550 AD Hengelo.
  • De klacht wordt geregistreerd en klager ontvangt binnen twee weken na indiening van de klacht een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
  • Door de klachtenfunctionaris wordt eerst onderzoek gedaan naar de aard en de ontvankelijkheid van de klacht.
  • Indien de klachtenfunctionaris van mening is dat de klacht niet-ontvankelijk is dan wordt dit binnen 4 weken na indiening van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed aan klager meegedeeld.
  • Indien de klacht wel ontvankelijk is wordt de klager eventueel om aanvullende informatie verzocht en wordt de betreffende medewerker door de klachtenfunctionaris verzocht om op de klacht te reageren.
  • Afhankelijk van de aard van de klacht wordt in beginsel getracht middels een gesprek tussen klager, de bewindvoerder en de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen.
  • Uiterlijk binnen 4 weken na indiening van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke reactie op de klacht. Klager wordt verzocht binnen 4 weken hierop te reageren. Daarbij wordt aan klager meegedeeld dat ervan wordt uitgegaan dat de klacht is opgelost en de klacht zal worden gearchiveerd wanneer binnen die termijn geen reactie wordt ontvangen.
  • Wanneer met behulp van de interne klachtenprocedure een oplossing wordt bereikt, wordt (het bereiken van) deze oplossing schriftelijk aan klager bevestigd.
  • Mocht middels de interne klachtenprocedure geen oplossing worden bereikt dan kan klager, na deze interne procedure te hebben doorlopen, zich schriftelijk wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp, afdeling klachten, Postbus 2349, 5202 CH ’s-Hertogenbosch, telefoon: 088-7871910, fax: 088-7871749, e-mail: info@bureauwsnp.nl.

 

De volledige tekst van de ‘Gedragscode bewindvoerder Wsnp II’ en van de ‘Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II’ is gepubliceerd op de website www.bureauwsnp.nl.